Liječnički pregledi vozača

Pregled vozača

Pregled vozača prve skupine-amateri

Na prvi pregled potrebno je donijeti:

 • osobnu iskaznicu
 • potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)
 • nije potrebno doći natašte

Kategorije: A1, A2, A, B, BE, F, G, AM
Osnovni liječnički pregled za vozače amatere obuhvaća psihologijsku obradu, pregled vida i zaključni pregled specijaliste medicine rada.

Redovni pregled vozača amatera

(za produljenje vozačke dozvole A1, A2, A, B, BE, F, G, AM kategorije)

Na pregled je potrebno donijeti:

 • osobnu iskaznicu
 • staru/isteklu vozačku dozvolu
 • potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)
 • nije potrebno doći natašte

Ukoliko se radi o produljenju vozačke dozvole zbog nošenja naočala/kontaktnih leća potrebno ih je ponijeti sa sobom na pregled jer se pregledava vid i zaključno se ide na pregled specijalisti medicine rada.

Pregled vozača druge skupine-profesionalci

Za prvi pregled je potrebno:

 • doći natašte
 • donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • donijeti potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • donijeti medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • donijeti naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

Osnovni liječnički pregled za vozača profesionalca obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, niktometriju, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu i psihologijsku obradu.

Redovni pregled vozača profesionalaca

(za produljenje vozačke dozvole C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorije)

Za pregled je potrebno:

 • doći natašte
 • donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • donijeti staru/isteklu vozačku dozvolu
 • donijeti potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • donijeti medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • donijeti naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

Kategorije: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

Redovni liječnički pregled za vozača profesionalca obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, niktometriju, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu i psihologijsku obradu.

Zamjena inozemne vozačke dozvole

Vozači amateri

Liječnički pregled za vozače amatere kod zamjene inozemne vozačke dozvole obuhvaća psihologijsko testiranje, pregled vida i pregled specijalista medicine rada, nije potrebno doći natašte.

Vozači profesionalci

Prilikom zamjene inozemne vozačke dozvole, liječnički pregled za vozače profesionalce obuhvaća laboratorijsku dijagnostiku, psihologijsko testiranje, pregled vida, ispitivanje sluha, EKG, te pregled specijaliste medicine rada, potrebno je doći natašte.

Često Postavljena Pitanja

Trebam li kod svakog produljenja vozačke dozvole napraviti liječnički pregled?

Prema  Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 ) vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana. Vozačka dozvola za upravljanje vozilima C, C1,C+E,C1+E, D1, D1+E, D, D+E i H kategorije izdaje se s rokom važenja od pet godina. Po isteku roka od pet godina, vozač iz ovoga stavka prilikom produljenja vozačke dozvole dužan je podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača. Vozačka dozvola za upravljanje vozilima instruktoru vožnje i vozaču B kategorije koji upravlja vozilom u profesionalne svrhe izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Po isteku roka od deset godina, vozač iz ovog stavka i instruktor vožnje prilikom produljenja vozačke dozvole dužan je podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozače.

Iznimno, vozačka dozvola izdaje se s kraćim rokom važenja ako je uvjerenjem o zdravstvenom pregledu vozača utvrđena zdravstvena sposobnost na kraći rok, a prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača.

Koliko vrijedi liječničko uvjerenje?

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kod kandidata za vozače (upis u autoškolu) vrijedi 15 mjeseci od izdavanja. Ako u navedenom periodu ne položite vozački ispit, navedeno uvjerenje ne može se više uvažiti, trebate ponoviti liječnički pregled za isti. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kod produljenja vozačke dozvole vrijedi 6 mjeseci od izdavanja, te se po isteku valjanosti uvjerenja ponovno obavlja liječnički pregled.

Od čega se sastoji liječnički pregled za vozačku dozvolu?

Zdravstveni pregled vozača amatera (A i B kategorija) uključuje ispitivanje vidnih funkcija (pregled vida) te se na ovim pregledima vozača obavlja još i psihološka obrada i klinički pregled specijalista medicine rada. Dodatne pretrage obavljaju se na indikaciju istog specijalista. Za vozače profesionalce (C i D kategorija) se, uz gore navedene preglede, obavljaju i laboratorijska analiza krvi i urina, ispitivanje sluha, spirometrija i EKG.

Kada se radi izvanredni nadzorni zdravstveni pregled?

Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled obavlja se po potrebi na traženje MUP-a (zbog uporabe alkohola ili psihoaktivnih supstanci) ili kada Vaš obiteljski liječnik MUP-u prijavi da je došlo do promjene zdravstvenog stanja koje može ugrožavati sigurno upravljanje motornim vozilom.

Što je potrebno donijeti na pregled za produženje vozačke dozvole zbog nošenja naočala ili kontaktnih leća?

Potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu, potvrdu liječnika obiteljske medicine te naočale ili kontaktne leće s kojima vozite. Potvrdu liječnika obiteljske medicine možete donijeti sa sobom ili poslati i e-mailom prije dolaska u našu ustanovu.